Hledání:
Zákazník: Nepřihlášen
Předměty k sublimaci
Novinky a speciální n...
Kalendáře, diáře, nov...
Psací potřeby a kance...
Elektronika a přísluš...
Outdoor, nářadí, drob...
Textil
Cestování, tašky, pen...
Domácí potřeby a hrnky
Krása a zdraví
Výprodej
Podlahy
Ploty
Zábradlí
Podpora prodeje

Najdete u nás výrobky značek
Arco

Balmain

BestinTown

Bosch

Case Logic

Centrixx

ClikClak

Crossing

Dunlop

Erga

ETC

KenHom

Laguiole

Lamy

Marksman

OrientExpress

Parker

PaulBocuse

PierreCardin

PGA Tour

Rotring

Samsonite

SilverMatch

Slazenger

SpiritofStLouis

TodoModo

Trendline

USBasic

Victorinox

Waterman

Obchodní podmínky 04.09.2008

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI COPTIS s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi firmou COPTIS s.r.o., IČO 27777715 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným a podepsaným v objednávce (kupní smlouvě). Podepsáním objednávky (kupní smlouvy) kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s podmínkami.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez po­tisku nebo s potiskem (dále jen zboží) a služeb, závazně objed­naných kupujícím v kupní smlouvě včetně jejich všech příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb (potisku)

Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v aktuálním katalogu nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupují­címu, cenu baterií, pokud v katalogu není uvedeno jinak a nutné náklady na balení.

4. Dodací lhůta

Dle stavu skladových zásob je dodací lhůta 1 až 5 týdnů. U za­kázek s tiskem počíná dodací lhůta plynout dnem předání úplných podkladů pro tisk. Při požadavku odsouhlasení předlohy pro tisk počíná dodací lhůta plynout dnem odsouhlasení před­lohy. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne sepsání objednávky a obdržení kompletních podkladů pro tisk. Při sjednání zálohové platby počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího.

Kupující může s prodávajícím dohodnout expresní dodací lhůtu. V tomto případě pak kupující uhradí sjednanou expresní přirážku.

5. Dodací podmínky

Kupující po dohodě vyznačí zřetelně v objednávce způsob dodání zboží. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH.

Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

a)           faktura při dodání zboží
b)           v hotovosti při předání zboží
c)            100% záloha vč. DPH předem
d)           dobírka
e)           záloha+v hotovosti převzetí

Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, může prodávající jednostranně zrušit smlouvu. Splatnost faktury je 10-ti denní ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturo­vané částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

7. Smluvní pokuty

Při variantě a) dle článku 6. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury a přesáhne-li délka prodlení dobu 30 dnů, sjednává se další smluvní pokuta ve výši 10% z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.

8.  Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhra­dou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stano­vených obchodním zákoníkem.

Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávající­mu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

9.  Jiná ustanovení

Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v měřítku 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně v příloze ke smlouvě popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zproštuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi reklamačního řádu a to nejpozději do 7-mi dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávají­cího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku. Pokud žádá ručení do výše celkové ceny doda­ného zboží, musí si při sepsání kupní smlouvy sjednat pojištění (cena pojištěníje 5% udané hodnoty zboží).

Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být písemná.

10. Závěrečná ustanovení

V případech neupravených těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Upozornění: výrobky uvedené v tomto katalogu jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

   Více zde


KATALOG a E-SHOP
KALIBRAČNÍCH ZNAČEK
PRO METROLOGII
najdete na adrese:
http://www.kalibracky.cz/